Pierwsze uruchomienie aplikacji FMap/FAGPS

FMap - wybór języka

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji ForAnn GPS automatycznie wywoływany jest kreator pozwalający na szybkie i proste skonfigurowanie parametrów. Pierwszy zestaw parametrów pozwala na wybór języka oraz inny parametrów związanych z prezentacją danych (używane jednostki, format współrzędnych, czy program ma używać całego ekranu, włączenie podświetlania i jego jasność).

Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać poprzez wybranie polecenia  Zapisz z menu.

FMap - Nowy użytkownik? FMap - Tworzenie nowego użytkownika w bazie

Następnie program pyta się czy stworzyć konto w bazie. W przypadku chęci stworzenia nowego konta należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail (może być podany później przy aktywacji konta). Tak stworzone konto umożliwia już rozpoczęcie pracy, jednak docelowo wymaga pełnej aktywacji poprzez stronę http://fagps.forann.eu

Uwaga! Jeden użytkownik może mieć równocześnie stworzone tylko jedne konto testowe, w przypadku próby stworzenia drugiego konta system zakomunikuje błąd.

Jeśli użytkownik posiada już konto system poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła, a następnie zweryfikuje poprawność tych danych.

FMap - konfiguracja GPS FMap - wybór urządzenia GPS

Po zakończeniu konfiguracji konta, aplikacja otworzy ekran z konfiguracją urządzenia GPS. Na liście możliwych urządzeń GPS w zależności od telefonu mogą znaleźć się urządzenia dostępne przez port Bluetooth, szeregowy lub wewnętrzne. W przypadku wyboru portu Bluetooth lub szeregowego należy w dalszej części ekranu wybrać odpowiednie urządzenie/port.

W przypadku urządzenia Bluetooth po wyborze pola Bluetooth rozpoczyna się poszukiwanie dostępnych urządzeń po jego zakończeniu należy wybrać odpowiednie urządzenie. W niektórych telefonach, aby wykorzystać urządzenie Bluetooth musi ono być wcześniej sparowane. W przypadku problemów z połączeniem należy sprawdzić, czy w telefonie nie są aktywne inne usługi Bluetooth i ponownie spróbować zestawić połączenie.
Uwaga! Aby zapisać nowe ustawienia należy z menu wybrać Zapisz.

Okno główne - widok danych GPS

FMap - okno główne - dane GPS

Okno główne z danymi GPS zawiera następujące informacje:

 • dokładny czas synchronizowany z zegarem GPS
 • czas podróży
 • przebyty dystans
 • aktualna prędkość
 • prędkość średnia i maksymalna
 • czas przejścia 1 km
 • wysokość nad poziomem morza
 • najwyższa i najniższa wysokość
 • aktualny kurs
 • parametry określające dokładność wyznaczonej pozycji
 • nachylenie
 • ilość punktów/ścieżek czekających na wysłanie
 • ilość wysłanych  punktów/ścieżek
 • szerokość geograficzna
 • długość geograficzna
 • dokładność określenia pozycji
 • numer komórki i obszaru (dostępne w niektórych telefonach)
 • kod kraju i sieci (dostępne w niektórych telefonach)
 • status połączenia z Internetem (decyduje o kolorze kropki)
 • status połączenia z urządzeniem GPS (decyduje o kolorze kwadratu)
 • Ilość przesłany danych od czasu uruchomienia programu

Okno główne - statut połączenia z Internetem

W prawym dolnym roku znajduje się kółko, którego kolor i odzwierciedlają stan połączenia z Internetem:

 • kolor zielony - połączenie zestawione poprawnie, komunikacja z bazą danych poprawna (HTTP Stat:OK)
 • kolor czerwony - błędne logowanie do bazy danych (Login error), należy sprawdzić poprawność użytkownika i hasła, ewentualnie wykonać ponowną próbę
 • kolor żółty - komunikacja z bazą zerwana (Logout), po upływie określonego czasu program spróbuje połączyć się ponownie
 • kolor różowy - występują problemy z połączeniem do Internetu, brak pola, awaria, słaby zasięg (Http error), program co pewien czas będzie wykonywał ponowne próby połączenia
 • kolor szary - po włączeniu telefonu lub gdy połączenie z Internetem jest zablokowane przez użytkownika (Logon/Blocked)

W środku koła, co pewien czas pojawia się kropka, która oznacza przesłanie pakietu danych. Jeśli kolor kropki jest biały, oznacza brak błędów, czerwony oznacza brak możliwości wysłania pakietu w danym momencie.

Okno główne - statut połączenia z urządzeniem GPS

W prawym dolnym roku znajduje się kółko, którego kolor i odzwierciedlają stan połączenia z Internetem:

 • kolor zielony - połączenie zestawione poprawnie, komunikacja z urządzeniem GPS poprawna (Status:OK)
 • kolor czerwony - brak połączenia (No Connection), program co pewien czas będzie wykonywał ponowne próby połączenia
 • kolor żółty - brak sygnału z satelity (No Signal)
 • kolor różowy - próba ponownego zestawienia połączenia (Reconnect)
 • kolor szary - połączenie zablokowane (Stopped)
 • kolor niebieski - zawieszenie procesu komunikacji z GPS (Hangup), po chwili nastąpi próba ponownego połączenia

W środku kwadratu znajduje się literka oznaczająca jaki sposób pozycjonowania urządzenia jest obecnie aktywny:

 • liczba - zewnętrzne urządzenie GPS, liczba oznacza ilość satelitów wykorzystywanych w ustalaniu pozycji lub jeśli jest ujemna to oznacza, że urządzenie GPS nie przesyła informacji o statusie
 • G - do lokalizacji wykorzystywana informacja o położeniu poszczególnych sektorów w sieci GSM/DCS/UMTS (opcja dostępne tylko w niektórych telefonach np. SE K550i)
 • I - wewnętrzne urządzenie GPS lub inne połączone za pośrednictwem Location API
 • L - położenie zadane poprzez wybór konkretnej lokalizacji/punktu odniesienia
 • N - brak źródła danych o położeniu

Okno lokalizujące znajomych i punktów odniesienia

okno główne - znajomi

Używając strzałek w lewo i prawo lub klawiszy 1,2,3 lub gestów w lewo/prawo możemy przechodzić pomiędzy oknami z parametrami GPS, lokalizacją znajomych oraz punktów odniesienia. Dla każdego znajomego (użytkownika, który dał nam prawa do oglądania swojej pozycji) oraz punktów odniesienia możemy zobaczyć:

 • nazwę powiązanego użytkownika lub nazwę punktu odniesienia oraz użytkownika, który go zdefiniował
 • odległość do jego ostatniej pozycji
 • jak dawno temu pozycja była aktualizowana
 • ostatnią prędkość
 • ostatnią wysokość nap poziomem morza
 • niebieska strzałka pokazuje kierunek, gdzie znajduje się punkt odniesienia lub użytkownik

Uwaga! Aby ustalić kierunek należy poruszać się prosto, równocześnie telefon powinien być zorientowany górą wyświetlacza w kierunku ruchu. Dla ułatwienia pokazano również kierunek północy, co pozwala na właściwą orientację telefonu, który znajduje się w jednym miejscu - jeśli wiadomo gdzie jest północ.

Widok mapy (tylko dla aplikacji FMap)

FMap - widok mapy

Opis przycisków

FMap - menu icon Otwarcie menu.
FMap - change view icon Przełączenie między widokiem mapy i danych GPS.
FMap - maps select icon Otwarcie listy z wyborem map.
FMap - zoom in icon Powiększenie mapy, jeśli dokładniejsza mapa jest dostępna w danym atlasie (offline map) lub na serwerze
FMap - center icon Wyśrodkowanie mapy na obecnej pozycji użytkownika (krótkie dotknięcie) lub środku mapy (długie dotknięcie)
FMap - Zoom out icon Pomniejszenie mapy, jeśli mniej dokładna mapa jest dostępna w atlasie atlas (offline map) lub serwerze.

Dane pokazywane na mapie

U góry pokazano:

 • 3200 KB - ilość przesłanych danych
 • Zoom:4.0 - obecna skala mapy w standardzie Google(większa liczba oznacza większą dokładność)
 • Yahoo Maps - nazwa mapy
 • Dist:0m - odległość między pozycją kursowa a docelowym punktem
 • lat/lon - współrzędne kursora (tylko w trybie debug)

Na dole umieszczono skalę mapy.

FMap - menu icon

Menu

FMap - główne FMap - inne menu

Zablokowanie Klawiatury

Pozwala na zablokowanie klawiatury telefonu bez wychodzenia z programu, aktywne pozostają tylko te funkcje, które nie są "krytyczne" z punktu widzenia ustawień (klawisze lewo,prawo,1,2,3).

Pozycja (w widoku mapy)

Komenda pozwala na ustawienie pozycji docelowej/obecnej:

 • Centruj na - definiuje punkt w którym się znajdujesz
 • Prowadź do - punkt docelowy
 • Dodaj punkt - zapisz obecną pozycję
 • Zarządzaj punktami - Zarządzanie zapisami punktami

Stop/Start

Zablokowanie/odblokowanie zapisu/wysyłania punktów.

Ścieżka...

Podmenu umożliwiające zatrzymanie zapisu ścieżki, edycję ustawień bieżącej ścieżki lub rozpoczęcie zapisu nowej ścieżki.

HTTP...

Podmenu pozwala na włączenie/wyłączenie połączenia z Internetem. Umożliwia również zmianę parametrów połączenia oraz wysłanie wszystkich zapamiętanych punktów.

FMap - menu icon

Map (tylko na widoku mapy)

Pokazuje listę map do wyboru. Na liście znajdują się mapy online (Open Street, Yahoo) oraz mapy offline-Trekbuddy (Open Street lub dodane przez użytkownika).
Wykorzystując ten formularz można dodać/ukryć/pokazać/przełączyć mapy. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale zarządzanie mapami.

Profil

Otwiera zestawienie najczęściej zmienianych ustawień. Dokładny opis znajduje się w punkcie Ustawienia/Profil.

Stoper...

Pozwala na wstrzymanie pomiaru czasu i odległości (Stop) lub ich wyzerowanie (Zeruj).

Ustawienia...

Pozwala na zmianę ustawień konfiguracyjnych programu. Dokładny opis dostępnych ustawień znajduje się dalej.

Uwaga! Po zmianie parametrów należy pamiętać o zapamiętaniu nowych ustawień (Zapisz). W każdym momencie można przywrócić ustawienia domyślne (Ustaw domyślne) lub zrezygnować ze zmian (Anuluj).

Ustawienia/HTTP

Parametry związane z połączenie do Internetu:

 • HTTP aktywny - zezwolenie na połączenie
 • Odstęp raportów - co jakie czas wysyłane są dane na serwer
 • Czas aktualizacji - minimalny czas między połączeniami telefonu z serwerem
 • Prywatność - określa, kto będzie mógł oglądać twoją ostatnią pozycję (poziom dostępu definiowany jest dla poszczególnych znajomych na stronie  http://fagps.forann.eu or http://fmap.eu)
 • Specjalny Użytkownik - nazwa użytkownika, który niezależnie od ustawień poziomu dostępu będzie widział Twoją pozycję.
 • Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika
 • Hasło - hasło

Ustawienia/Metoda

 • Minimalny czas - minimalny czas między punktami podawany w sekundach (zmiana profilu dostosowuje ten parametr do typu aktywności).
 • Minimalny odstęp - minimalny odległość między punktami podawany w metrach (zmiana profilu dostosowuje ten parametr do typu aktywności).
 • Najlepsza pozycja - włączenie algorytmu zwiększającego dokładność określenia pozycji telefonu
 • Pozycjonowanie - włączenie/wyłączenie wykorzystania pozycji GPS

Ustawienia/Urządzenie

 • Zapis (GPX) lokalny ścieżek - włączenie/wyłączenie zapisu w formacie GPX
 • Zapis (NMEA) lokalny ścieżek - włączenie/wyłączenie zapisu w formacie NMEA
 • Metoda pozycjonowania: - sposób ustalania pozycji (dostępność opcji zależy od konkretnego modelu telefonu)
  • Żadna -  praca bez informacji o bieżącej pozycji
  • Lokalizacja domyślna - pozycja ustalona na stałe w polu Lokalizacja domyślna
  • BT GPS - wykorzystanie portu Bluetooth do połączenia z urządzeniem GPS (patrz "Bluetooth")
  • Wewn. GPS - wewnętrzny moduł GPS lub inny sposób ustalenia lokalizacji dostępny poprzez Location API
  • GSM/UMTS - wykorzystanie sieci komórkowej do ustalania pozycji (działa dla niektórych telefonów)
  • Port - wykorzystanie portu szeregowego lub gniazda do połączenia z urządzeniem GPS (patrz "Port")
 • Bluetooth - wybór urządzenia Bluetooth (w niektórych telefonach musi ona najpierw być sparowane)
 • Lokalizacja domyślna - określenie pozycji, w jakiej znajduje się telefon. Pozycję wybiera się z listy zapisanych lokalizacji
 • Port - wybór portu szeregowego (Zmień) lub inne np. zgodnego z programem TrekBuddy/GPSPort (socket://127.0.0.1:20175)
 • Tryb oszczędnościowy - włączenie tryby oszczędności baterii telefonu i urządzenia GPS. Połączenie z GPS jest nawiązywane tylko na czas ustalania pozycji następnie jest ono rozłączane(zmiana profilu dostosowuje ten parametr do typu aktywności).
 • Licz lokalnie pręd./kurs - włącza obliczanie przez program prędkości i kursu na podstawie kolejnych pozycji. Opcja przydatna w przypadku niektórych modułów GPS, które blokują obliczanie tych parametrów dla małych prędkości
 • Serwer - włączenie serwera umożliwia wykorzystanie jednego modułu GPS za pomocą kilku programów lub telefonów. W tym trybie telefon staje się przekaźnikiem danych GPS. Dostępne są trzy tryby pracy:
  • wyłączony -  serwer wyłączony
  • Bluetooth - wykorzystanie portu Bluetooth do udostępniania danych GPS (opcja ta działa tylko między niektórymi urządzeniami)
  • URL - zdefiniowanie adresu url pod, którym udostępniane są dane GPS dla innego programu np. TrekBuddy (socket://127.0.0.1:20175)
  URL - adres url wykorzystywane przez serwer np.(socket://127.0.0.1:20175)

Ustawienia/Ekran

 • Język - wybór języka 
 • Jednostki miary - format prezentacji danych:
  • Metryczne -  metry,kilometry,kilometry na godzinę
  • Anglosaskie - jardy,mile,mile na godzinę
  • Morskie - jardy, mile morskie, węzły
 • Format współrzędnych - format prezentowania współrzędnych
  • dd.dddd
  • dd°mm.mm
  • dd°mm'ss.ss
 • Pełny ekran - wykorzystanie pełnego ekranu do wyświetlania informacji
 • Włącz światło - wymuszenie załączenia na stałe podświetlania wyświetlacza (dostępne w niektórych modelach telefonów)
 • Jasność: - regulacja jasności ekranu (dostępna w niektórych telefonach)

Ustawienia/Ścieżka

 • Nazwa ścieżki - nazwa aktualnie zapisywanej ścieżki
 • Prywatność - określa, kto będzie mógł oglądać twoją ostatnią pozycję (poziom dostępu definiowany jest dla poszczególnych znajomych na stronie  http://fagps.forann.eu or http://fmap.eu)
 • Specjalny Użytkownik - nazwa użytkownika, który niezależnie od ustawień poziomu dostępu będzie widział Twoją pozycję.
 • Tymczasowa - ścieżka tymczasowa,  zostanie skasowana po upływie miesiąca, chyba że zostanie zmieniony jej typ na stronie http://fagps.forann.eu or http://fmap.eu
 • Zapisz ścieżkę - włączenie rejestracji ścieżki
 • Opis - opis tekstowy ścieżki

Ustawienia/Profil

 • Synchr. - określa jak często telefon komunikuje się z serwerem
 • Profil - rodzaj aktywności automatycznie definiujący parametry związane z zapisem i wysyłaniem punktów:
  • Od razu -  pozycja wysyłana jest od razu tak szybko jak pozwala na to dostępne łącze (co 10m)
  • Online - pozycje wysyłane są na bieżąco (co 10s lub 20m) 
  • Samochód - parametry dostosowane do rejestrowania tras pokonywanych samochodem (co 20s lub 100m)
  • Rower - parametry dostosowane do rejestrowania jazdy rowerem (co 30s lub 50m)
  • Spacer - parametry dostosowane do rejestrowania tras pokonywanych spacerem (co 60s lub 50m)
  • Oszczędzanie baterii - włączony tryb oszczędności baterii telefonu i GPS'a (co 120s lub 250m)
  • Super Oszczędzany - włączony tryb oszczędności baterii telefonu i GPS'a, punkty wysyłane jeszcze rzadziej (co 300s lub 300m)
  • Inny - parametry dobrane indywidualnie przez użytkownika
 • Prywatność - określa, kto będzie mógł oglądać twoją ostatnią pozycję (poziom dostępu definiowany jest dla poszczególnych znajomych na stronie  http://fagps.forann.eu lub http://fmap.eu)
 • HTTP aktywny - zezwolenie na połączenie
 • Metoda pozycjonowania - sposób ustalania pozycji (dostępność opcji zależy od konkretnego modelu telefonu)
  • Żadna -  praca bez informacji o bieżącej pozycji
  • Lokalizacja domyślna - pozycja ustalona na stałe w polu Lokalizacja domyślna
  • BT GPS - wykorzystanie portu Bluetooth do połączenia z urządzeniem GPS (patrz "Bluetooth")
  • Wewn. GPS - wewnętrzny moduł GPS lub inny sposób ustalenia lokalizacji dostępny poprzez Location API
  • GSM/UMTS - wykorzystanie sieci komórkowej do ustalania pozycji (działa dla niektórych telefonów)
  • Port - wykorzystanie portu szeregowego lub gniazda do połączenia z urządzeniem GPS (patrz "Port")
 • Lokalizacja domyślna - określenie pozycji, w jakiej znajduje się telefon. Pozycję wybiera się z listy zapisanych lokalizacji

Ustawienia/Inne

 • Ścieżka bazowa - folder wykorzystywane do zapisu ścieżek, konfiguracji, logu itd.
 • Dźwięk - włączenie/wyłączenie dźwięku
 • Wibracje - włączenie/wyłączenie wibracji
 • Aut. Start - pozwala na automatyczne załączenie aplikacji po starcie telefonu (dostępne tylko dla niektórych telefonów)
 • SMS Start  - uaktywnia opcję uruchomienia programu poprzez wysłanie SMS-a przez innego użytkownika (patrz Inne/Aktywuj znajomego)
 • Zapis logu do pliku - zapisuje log do pliku
 • Wyświetlanie reklam - włącza/wyłącza wyświetlanie reklam (działa tylko dla wersji PRO)

Ustawienia/Ustaw domyślnie

Ustawienie parametrów domyślnych dla wszystkich opcji.


FMap - switch view

Mapa/Panel (tylko dla FMap)

Przełączenie między widokiem mapy i parametrów GPS.

Inne...

 • Zadzwoń -  umożliwia wykonanie połączenie telefonicznego bez wychodzenia z programu
 • SMS - umożliwia wysłanie SMS-a bez wychodzenia z programu
 • Zaproś znajomego - pozwala na wysłanie SMS-e zaproszenia z linkiem do pobrania aplikacji
 • Aktywuj znajomego - wysyła na podany numer specjalny SMS, który uruchamia program ForAnn GPS (opcja działa na niektórych telefonach)
 • Konto - parametry konta (typ konta,ilość jednostek, limity: punktów,odległości,czasów)
 • Dodaj - Zapis dodatkowych danych do bazy.
  • lokalizacji domyślnej - zapis aktualnej pozycji jako lokalizacji odniesienia o podanej nazwie
  • nowego znajomego - dodanie powiązanego użytkownika, należy podać jego nazwę 
  • nowe konto - stworzenie nowego konta (Uwaga, użytkownik może mieć jednocześnie tylko jedno konto darmowe)
 • Pulpit - Przejście do trybu podstawowej pracy telefonu bez zamykania aplikacji - aplikacja nadal pracuje w tle (opcja dostępna w niektórych telefonach)

Pomoc...

 • Pomoc - krótka informacja o używaniu programu
 • O Programie - informacja o aplikacji
 • Klawiatura/Gesty - informacja o wykorzystaniu klawiatury i gestów do sterowania aplikacją
 • Sprawdź aktualizację - sprawdzenie czy nie jest dostępna aktualizacja programu
 • Log - prezentacja logu programu
 • Reklamy - przygotowuje i pokazuje ekran z reklamą

Zakończ

Wyjście z programu.

Klawiatura

 • 2,4,6,8 - zastępują klawisze strzałek
 • 9 - przełączenie ekranu
 • * -  zatrzymanie stopera i licznika odległości
 • *(przytrzymane) -  zerowanie stopera i licznika odległości
 • 5 -  pokazanie logu

Zarządzanie listą map (tylko dla FMap)

FMap - map list FMap - map list

Użytkownik może wybrać wyświetlaną mapę spośród dostarczonych map lokalnych lub zdefiniowanych map sieciowych. Aplikacja pozwala na wyświetlenie map/atlasów przygotowanych w formacie programu Trekbuddy. Aby dodać mapę należy wykorzystać komendę dodaj i wybrać z listy plików plik cr.tar/cr.tba dla atlasu lub name.map/name.tar dla pojedynczej mapy.

Parametry określające lokalizację i ustawienia map znajdują sie w pliku maps.xml umieszczonym w folderze bazowym. Zaawansowani użytkownicy mogą dodawać nowe mapy sieciowe poprzez edycję tego pliku.

Komendy w menu listy map:

 • Wybierz - wczytaj podświetloną mapę
 • Dodaj - zdefiniowanie nowej mapy lokalnej (format programu Trekbuddy)
 • Ukryj - ukrywanie mapy
 • Pokaż - pokazanie ukrytej mapy
 • Domyślna lista - wczytanie domyślnej listy map
 • Copyright - pokazanie informacji o prawach autorskich dla wybranej mapy
 • Warunki użytkowania mapy - warunki użytkowania wybranej mapy
 • Powrót - powrót do widoku mapy
 • Usuń z listy - usunięcie mapy z listy

Komunikaty

 • Nieprawidłowa nazwa lub masz już konto - nazwa konta jest już używana lub posiadasz już inne darmowe konto
 • Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło, sprawdź ustawienia lub konfigurację konta na http://fagps.forann.eu - podana nazwa użytkownika nie występuje w bazie, lub podano nieprawidłowe hasło (w haśle jest rozróżniana wielkość liter)
 • Twoje konto zostało zablokowane. Dodatkowe informacje znajdziesz na http://fagps.forann.eu  -  konto mogło zostać zablokowane z powodu przekroczenia limitu ilości punktów lub wyczerpania jednostek. Aktualne parametry konta możesz sprawdzić w menu Inne/Konto. Dokładniejsze informacje uzyskasz po zalogowaniu się do serwisu.
 • Aby ustawić tak krótki czas odświeżania musisz zmienić typ Twojego konta. Sprawdź twój profil -  program nie pozwala na ustawienie parametrów, poniżej przyznanych limitów. Aby zmienić przyznane limity należy zmienić typ konta.